СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ – Охрид

Во оваа учебна 2023/2024 година застапени се три образовни профили од економска – правна и трговска струка и еден образовен профил од здравствена струка:

  1. Економски техничар
  2. Економски техничар дуални паралелки
  3. Техничар за е-трговија и дигитален маркетинг
  4. Медицинска сестра

Наставата во училиштето се одвива во две смени: првата смена започнува во 7:30 часот со учениците од прва и втора година, а втората смена започнува во 13:30 часот со учениците од трета и четврта година.Смените се менуваат на секои две недели.