СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ – Охрид

Kaдар

Aдиминистративен кадар и психолошко-педагошка служба

Ристе Јанкоски

Директор

Марија Настоска

Секретар

Лидија Неданоска

Благајник

Весна Спасеска

Психолог

Андријана Паскали

Педагог

Марија Смилеска

Дефектолог

Ана Христоска

Библиотекар

 

 1. Милена Јакшоска
 2. Вилма Целеска
 3. Елеонора Куноска
 4. Татјана Ноневска
 5. Весна Карамитре
 6. Наташа Трајкоска
 7. Царева Цветаноска
 8. Весна Маркоска
 9. Горан Попоски
 10. Билјана Кавтаноска Алческа
 11. Гордана Бешироска Ристеска
 12. Надица Речкоска
 13. Дарко Дулески
 14. Димитар Вељаноски
 15. Маја Цветаноска
 1. Доца Цветкоска
 2. Марија Сарафимоска
 3. Ана Рувиноска

Англиски јазик

 1. Марија Андреева Попоска
 2. Катерина Симјаноска

Германски јазик

 1. Цветанка Дамческа

Француски јазик

 1. Анкица Тасеска

Математика

 1. Елизабета Баракова Костојчиноска
 2. Сашо Стрезовски

Информатика

 1. Жаклина Милеска

Историја 

 1. Наум Аслимоски

Граѓанско образование

 1. Билјана Мартиноска

Психологија

 1. Марија Чанова

Спорт и спортски активности

 1. Зоран Родиќ
 2. Дарко Симјаноски

Музичко образование

 1. Љупчо Аслимоски

Ликовно образование

 1. Звонко Целески

Здравствена група предмети

 1. Ивона Наумоска Опетчевска
 2. Диана Паункоска
 3. Наталија Петреска

Биологија

 1. Даниела Стојаноска

Хемија

 1. Сузана Коческа

Физика

 1. Кристина Кузманоска

Латински јазик

 1. Стефан Каневче