СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ – Охрид

Во прва година ќе се запишат 152 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик според
наставни планови и програми за:
Економско – правна и трговска струка – 118 ученици, 4 паралелки
економски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г тр. 60 поени минимум
економски техничар * во соработка со компании
мак 50 уч. 2 пар. 4 г тр. 60 поени минимум
техничар за е-трговија и дигитален маркетинг
мак 34 уч. 1 пар. 4 г тр. 60 поени минимум
Здравствена струка – 34 ученици, 1 паралелка
– медицинска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г тр. 70 поени минимум

Во прилог линк за пресметување на поени:

  1. калкулатор за економски техничар
  2. калкулатор за медицинска сестра